CÍLE NAŠÍ SPOLEČNOSTI

/
 • dále rozvíjet firmu se zavedeným a fungujícím systémem jakosti
 • maximální uspokojení zákazníků
 • aktivní spolupráce s dodavateli
 • neustále zlepšovat enviromentální profil společnosti
 • zvyšovat odbornou kvalifikaci perosnálu
 • dodržovat a pravidelně přezkoumávat dodržování BOZP a PO

STANOVENÍ POLITIKY FIRMY

Na základě rozvoje systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, systému environmentálního řízení dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy CSN OHSAS 18001:2008

VYHLAŠUJI POLITIKU INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ:

Základní orientací společnosti je:

 • rozvíjet společnost se zavedeným a fungujícím ISŘ, která bude zajišťovat trvalou jakost produkce a tím se stane vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem plynovodních přípojek, vodovodů a vodovodních přípojek, kanalizace včetně propojení na stávající řády, včetně propojení na stávající řády, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti

Ve vedení společnosti si uvědomujeme, že:

 • vedení společnosti je odpovědné za jakost vyráběné produkce a poskytované služby, za rozvoj ISŘ,
 • vedení společnosti vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro udržování a rozvoj ISŘ.

Ve vztahu k zákazníkům si uvědomujeme, že:

 • hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků výrobky a službami, které svou vysokou úrovní splní nebo předčí jejich požadavky
 • trvalé uspokojování všech našich zákazníků výrobky a službami vysoké jakosti je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení prosperity
 • zákazník a uspokojování jeho požadavků je hlavním motivem veškeré naší činnosti
 • zákazníky budeme informovat o nově zavedených a rozvíjených technologiích.

Vztah k dodavatelům zaměříme na:

 • významnou spoluúčast na tvorbě jakostních výrobků a služeb, a proto s nimi rozvineme aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci.

Vztah k vlastním zaměstnancům zaměříme na:

 • jejich přesvědčení, že zabezpečování jakosti našich výrobků a služeb je úkolem všech útvarů a všech zaměstnanců společnosti, kteří řídí, provádějí a ověřují veškeré činnosti ovlivňující jakost, životní prostředí a BOZP a PO,
 • vytváření podmínek, aby všichni zaměstnanci měli kladný vztah k jakosti, aby rychle reagovali na nové požadavky ke zvyšování úrovně jakosti a životního prostředí a ztotožnili se s vykoná-váním své práce vždy na vysoké úrovni,
 • poskytování účinné pomoci při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky.

Základní orientací společnosti v oblasti péče o životní prostředí je:

 • plnit požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice
 • trvale plánovitě zlepšovat environmentální profil společnosti při rozvíjení svých ekonomických aktivit
 • informovat zaměstnance v rámci interních školení a ostatní veřejnost o vlivech činnosti naší společnosti na životní prostředí a vstřícně s nimi komunikovat
 • pravidelně přezkoumávat environmentální politiku, environmentální cíle, environmentální programy a cílové hodnoty

Základní orientací společnosti v oblasti BOZP je:

 • plnit požadavky legislativy a správních rozhodnutí platných pro oblast BOZP a PO s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
 • důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy a minimalizovat tak vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • pravidelně proškolovat a prakticky vycvičit zaměstnance a zároveň zvyšovat jejich úroveň vůči havarijní připravenosti

Společnost se dále zavazuje:

 • plnit požadavky legislativy v oblasti působení naší společnosti
 • využívat zkušeností zaměstnanců k naplňování výrobních cílů ve shodě s požadavky kvality a s maximálním ohledem na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 • v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a emisí, vznik úrazů a nemocí z povolání
 • zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samostatných technologických postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi
 • pravidelným proškolováním zvyšovat povědomí vlastních zaměstnanců i zaměstananců externích firem o ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
 • pravidelným proškolováním a praktickým výcvikem zaměstnanců zvyšovat úroveň havarijní připravenosti
 • prosazovat zavedení systému environmentálního managementu u svých dodavatelů
 • trvale spolupracovat s obcemi v nichž realizuje svou stavební činnost
 • zajistit, aby veškeré činnosti ve společnosti byly doprovázeny důslednou ochranou zdraví zaměstnanců.


RUDOLF SZARZEC - jednatel

Kontakt

 • Rudolf Szarzec
  stavebně montážní činnost, s.r.o.

 • Dukelská 278/6
 • Český Těšín, 737 01
 • Česká Republika

 • tel.: 558 731 285
 • fax: 558 731 769

 • číslo účtu: 107-4977320217/0100 - KB

Kde nás najdete

Certifikace

 • ČSN EN ISO 9001:2016
 • ČSN EN ISO 14001:2016
 • ČSN OHSAS 18001:2008
 • Certifikace GAS - G-P3

SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO PLYNOFIKACE, VODOVODY, KANALIZACE, VČETNĚ VÝKOPOVÝCH PRACÍ A DOPRAVY STAVEBNÍHO MATERIÁLU